amberhurt Wysyłka do 24h
amberhurt Najniższe możliwe ceny

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 

 

Adresat: AMBER Jakub Orlecki  

 

adres do zwrotu: Mogilno 45, 33-326 Mogilno]  

 e-mail kontaktowy: biuro@amberhurt.pl

 

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 

 

następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej

na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

 – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zgłoś zwrot online!

Posiadasz u nas konto? Przejdź do panelu i dodaj zgłoszenie.